ALGEMENE VOORWAARDEN COOPS KUNSTSTOFFEN B.V.

Coops Kunststoffen B.V.

Tevens handelend onder de naam CoopsenCo.com

Vestigings- en bezoekadres
Bijsterhuizen 22-19,
6604 LC Wijchen 

 • Telefoonnummer: 024 6412451
 • E-mailadres: info@coopsenco.com
 • KvK-nummer: 09089686
 • Btw-identificatienummer: NL804740707b01

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de hierna volgende algemene voorwaarden
 • Coops: Coops Kunststoffen B.V. in haar hoedanigheid van gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie Coops op basis van deze algemene voorwaarden goederen en/of diensten levert.
 • Producten: Alle door Coops krachtens de overeenkomst te leveren goederen en/of diensten, waaronder mede begrepen de uitvoering van werkzaamheden.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Coops en koper, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Partijen: Coops en koper gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Coops en koper waarop Coops deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Coops, voor de uitvoering waarvan door Coops van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, gaan indien bepalingen in de algemene voorwaarden van Coops en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van Coops voor.
 4. Indien een of meer bepalingen, dan wel een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderszins onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval is koper gehouden een of meer nieuwe bepalingen met Coops overeen te komen, die qua doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).
 5. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald, zal in geval van twijfel de Nederlandse tekst leidend zijn bij de uitleg daarvan.

Artikel 3 Aanbod 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Coops zijn steeds vrijblijvend. Coops kan haar aanbiedingen en offertes te allen tijde herroepen, zelfs indien een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Coops bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Het vragen van een offerte door koper of het plaatsen van een opdracht zonder voorafgaande offerte, wordt aangemerkt als een verzoek tot het doen van een aanbieding respectievelijk als de aanvaarding van een – via de opdrachtbevestiging – door Coops te verrichten aanbieding. In een aanbod voorkomende fouten, in het kader van een aanbod door Coops verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de koper gerichte (algemene) informatie binden Coops niet. 
 2. Indien een aanbod geldt voor bepaalde tijd of onder bepaalde voorwaarden, wordt zulks uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Coops draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de koper langs elektronische weg ter hand worden gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat zij door de koper op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
 4. Onverminderd eventueel voor Coops bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is Coops niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor koper toegankelijk te houden.
 5. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Deze beschrijving stelt koper in staat het aanbod van Coops goed te beoordelen. Het aanbod bevat verder duidelijke informatie over de rechten en plichten van koper, waartoe koper zich verbindt door het aanbod te aanvaarden. Deze informatie betreft onder meer:
  • de identiteit, het Kvk- en BTW-nummer, het vestigingsadres, het telefoon- en faxnummer en  e-mailadres van Coops;
  • de belangrijkste kenmerken van het product en de dienst; 
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de totale prijs inclusief alle belastingen of de manier waarop de prijs moet worden berekend;
  • de kosten van levering of de wijze waarop deze moeten worden berekend; 
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de leveringstermijnen;
  • de mogelijkheid en voorwaarden van herroeping van de overeenkomst, de termijn waarbinnen dit recht dient te worden uitgeoefend, en de modaliteiten voor de uitoefening van dit recht, alsmede het formulier waarmee de herroeping kan worden uitgeoefend;
  • de mededeling dat de kosten voor het terugzenden van producten in verband met herroeping door koper moeten worden gedragen;
  • de omstandigheden waarin koper zijn recht op herroeping verliest;
  • een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit;
  • de duur van de overeenkomst of de voorwaarden voor opzegging;
  • het al dan niet archiveren van de overeenkomst en de wijze waarop deze in dat geval te raadplegen is;
  • de wijze waarop koper onjuistheden in het bestelproces kan herstellen vóórdat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst 

 1. De overeenkomst voor de koop van het product en de dienst komt tot stand door aanvaarding door de koper van het aanbod van Coops.
 2. Coops bevestigt de ontvangst van de aanvaarding onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door Coops is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien koper een order plaatst zonder voorafgaande aanbieding, heeft Coops het recht de betreffende order niet te accepteren. Coops dient dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de order te melden aan koper. 
 4. De inhoud van de orderbevestiging van Coops bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
 5. Coops kan – binnen de wettelijke kaders – verifiëren of koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede of sprake is van andere factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Coops van oordeel is dat er goede gronden aanwezig zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht het aanbod onder opgave van redenen te weigeren of aanvullende voorwaarden aan de overeenkomst te stellen.
 6. Coops zal uiterlijk op het moment van levering van het product aan koper de volgende informatie toesturen, op zodanige wijze dat deze informatie kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  • de gegevens als bedoeld in artikel 3.5;
  • voor zover van toepassing: de bevestiging dat koper heeft ingestemd met volledige uitvoering van de overeenkomst voordat de herroepingstermijn is verstreken en daarmee afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht;
  • het bezoekadres van de vestiging van Coops waar koper een klacht kan indienen.
 7. Coops wordt niet gebonden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Coops alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.
 8. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Coops bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
 9. Coops heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van Coops voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijzen

 1. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting, andere heffingen/toeslagen, verpakkingen/emballage en transportkosten.
 2. Prijzen gelden per aantal, per meter, per pallet of andere eenheid.
 3. Prijzen zijn uitgedrukt als vaste prijs, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de prijs een richtprijs betreft.
 4. Indien het aanbod voor een bepaalde termijn geldt, zullen de prijzen van de aangeboden producten en diensten gedurende deze termijn niet worden verhoogd, met uitzondering van eventuele prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

Artikel 6 Betaling

 1. Coops is gerechtigd om direct bij de totstandkoming van de overeenkomst de helft van de koopsom in rekening te brengen. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgevonden, kan de koper geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, dient het restant van de door koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 8. Blijft deze betaling uit dan is koper van rechtswege in verzuim en daarmee naast betaling van de rest van de koopsom ook de wettelijke rente verschuldigd over de gehele periode dat koper in verzuim is. 
 3. Indien betaling uit blijft als bedoeld in artikel 6.2, zal Coops aan koper een aanmaning versturen en hem een termijn geven van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien betaling na deze aanvullende termijn van 14 dagen uitblijft, is koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van:
  • – 15% over de eerste € 2.500,00 met een minimum van €40,00;
  • – 10% over de volgende € 2.500,00;
  • – 5% over de volgende € 5.000,00;
  • – 1% over de volgende € 190.000,00;
  • – 0,5% over het meerdere.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Levering van het product vindt plaats binnen uiterlijk negentig dagen nadat koper zijn bestelling bij Coops heeft gedaan, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 2. Coops is bevoegd om bij de aflevering van bestellingen gebruik te maken van derden. Het risico van beschadiging of verlies berust bij Coops tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan Coops kenbaar gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Als plaats van levering geldt, tenzij anders is afgesproken, het adres dat koper aan Coops kenbaar heeft gemaakt. Koper stelt Coops in de gelegenheid de producten af te leveren. Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is. Indien de koper het bepaalde in dit artikel niet naleeft, komt dit voor zijn rekening en risico. Degene die het vervoer heeft verzorgd stelt een rapport op. Dit rapport vormt het bewijs van aanbod tot levering en wordt gelijkgesteld met levering. Alle consequenties van een eventuele weigering de producten in ontvangst te nemen, zijn voor rekening en risico van koper. De producten worden als geleverd beschouwd zodra deze op de in dit lid genoemde plaats zijn afgeleverd. 
 4. Indien is overeengekomen dat de producten door  koper bij Coops worden opgehaald, gaat het risico van deze producten op hem over op het moment dat Coops aan koper heeft bericht dat de producten bij haar ter beschikking van koper gereed staan. De producten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na een daartoe strekkend bericht van Coops te worden opgehaald. 
 5. Indien koper verzoekt om levering voor het verstrijken van de overeengekomen levertermijn en indien eerdere levering mogelijk is, zal Coops aan dit verzoek gehoor geven. In dat geval komen de in verband daarmee gemaakte extra  kosten van Coops voor rekening van koper.
 6. Indien de overeenkomst ziet op een opdracht heeft Coops het recht de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht te verrichten en werkzaamheden eventueel door derden te laten uitvoeren. 
 7. Coops staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  
 8. Koper heeft, indien en voor zover Coops het product niet heeft geleverd en sinds de totstandkoming van de overeenkomst dertig kalenderdagen zijn verstreken, de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder ter zake jegens Coops schadeplichtig te zijn. 
 9. Het in lid 8 bepaalde geldt niet indien en voor zover Coops en koper een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. In dat geval geldt de leveringstermijn niet als een fatale termijn en is Coops niet in verzuim bij overschrijding van de leveringstermijn, tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de leveringstermijn een fatale termijn betreft en de vertraging niet is te wijten aan overmacht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. De koper heeft gedurende veertien dagen het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door koper of door een vooraf door koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is. Indien koper in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt deze termijn 14 dagen na de dag waarop koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt. Coops mag koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Koper zal gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig omgaan met het product en deze uitsluitend uit de verpakking halen voor zover dit nodig is om dit product te testen en te inspecteren, teneinde de aard, kenmerken en werking na te gaan. Indien koper gebruik maakt van het in lid 1 bedoelde recht, zal hij het product en alle hierbij geleverde zaken zoveel als mogelijk in de originele staat en verpakking retourneren, met inachtneming van de door Coops gegeven redelijke instructies. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen.
 3. Koper dient, indien hij de overeenkomst conform lid 1 heeft herroepen, het product binnen veertien dagen na de dag waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, te retourneren. Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij koper.
 5. De directe kosten van terugzending van het product na de herroeping komen voor rekening van koper.
 6. Indien koper een bedrag betaald heeft, zal Coops dit bedrag binnen veertien dagen na de dag waarop zij wordt geïnformeerd over de herroeping, of (ter keuze aan Coops) zodra hij het product retour heeft ontvangen dan wel zodra koper heeft bewezen dat hij het product retour heeft gezonden, terugbetalen. Coops gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat koper heeft gebruikt, tenzij koper instemt met een andere methode. 
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op volgens specificaties van koper vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

 1. De eigendom van de producten gaat, onverminderd de feitelijke aflevering, pas over op koper nadat deze alle vorderingen van Coops betreffende de tegenprestatie van de door Coops aan koper krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan. Koper is in dit verband gehouden de door Coops geleverde producten identificeerbaar te bewaren.
 2. Tot zekerheid van betaling van vorderingen, voortkomend uit andere dan de hierboven genoemde overeenkomsten, wordt reeds nu op de geleverde producten en de daarmee door koper gecreëerde vorderingen bij voorbaat een bezitloos pandrecht tot voordeel van Coops gevestigd. Coops is bevoegd dit pandrecht te registreren.
 3. Het is koper niet toegestaan, zolang de producten nog in eigendom toebehoren aan Coops, dan wel zolang hierop nog een bezitloos pandrecht rust, deze te vervreemden, te verpanden, te bezwaren, te verwerken of op enige wijze daarover te beschikken, behoudens voor zover dit de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf betreft.
 4. Indien koper zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of anderszins niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Coops gerechtigd reeds afgeleverde producten waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de producten voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 5. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Coops ter inzage te geven.

Artikel 10 Klachten 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Coops.
 2. Bij Coops ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Coops binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Klachten zijn niet ontvankelijk indien koper tot verwerking of doorlevering van de producten is overgegaan terwijl koper het vermeende gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen vaststellen.
 4. Op straffe van verval van zijn recht tot reclame, dienen de producten ten aanzien waarvan koper reclameert, door hem zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan Coops ter beschikking worden gesteld c.q. te worden geretourneerd. 
 5. Reclame is niet mogelijk indien de zaken afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke productietolerantie of met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage.
 6. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken en/of enig handelen of nalaten van de koper of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in onoordeelkundige of achteloos gebruik en/of opslag; te zware belasting of onvakkundig onderhoud; reparatiewerkzaamheden, veranderingen of (ver)plaatsing zonder uitdrukkelijke toestemming aangebracht c.q. verricht; het niet opvolgen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. 
 7. Reclame is niet mogelijk indien het feit dat de zaken niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste constructie of materialen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de terzake relevante overheidsvoorschriften wijzigen, kan Coops niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft koper niet enkel op deze grond het recht tot reclameren. 

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien Coops door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Coops door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Coops geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Coops (tijdelijk) niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsstoring, grondstoffengebrek, weersomstandigheden natuurrampen, oorlog of oorlogsdreiging etc.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Coops staat er jegens koper voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Coops is niet aansprakelijk voor zover het gebrek aan het product het gevolg is van de bewerking door koper van het product of toevoegingen daaraan. Coops is evenmin aansprakelijk voor schade (daaronder begrepen aanspraken van derden) welke het gevolg is (zijn) van toevoegingen aan c.q. aanpassingen van het product. 

Artikel 13 IE-rechten

 1. Coops heeft het exclusieve auteursrecht/intellectuele eigendom op al haar geschreven producten, materialen, systemen en overige werken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Geen enkel recht voortvloeiend uit het ontwerp en model van producten van Coops gaat over op koper.
 3. Koper zal geen enkel model of ontwerp van Coops kopiëren of ervoor zorgen dat het gekopieerd kan worden door een derde of reproduceren, direct dan wel indirect.
 4. Indien koper op de hoogte is of wordt gesteld van het feit dat een derde de rechten, voortvloeiende uit een ontwerp of model van Coops, aantast, dient hij Coops hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 14 Einde Overeenkomst

 1. 1. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst tussen partijen voorvloeit, is hij direct in verzuim en is Coops gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst: 
  • de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of;
  • de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden;
  • een en ander (onder a en b) onverminderd de overige aan Coops toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper of daarmee gelijk te stellen omstandigheden, heeft Coops de bevoegdheid alle overeenkomsten tussen Coops en koper te ontbinden, tenzij koper of diens bevoegde vertegenwoordigers binnen redelijke termijn na vorenbedoelde gebeurtenissen mededelen de nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval Coops zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van koper op te schorten. Een en ander onverminderd de overigens aan Coops toekomende rechten jegens koper en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 3. Indien koper de overeenkomst wenst op te zeggen en Coops daarmee instemt, is koper verplicht de door Coops gemaakte kosten integraal te vergoeden, een en ander onverminderd de aan Coops overigens toekomende rechten.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van belang wordt toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.