Privacystatement Coops Kunststoffen B.V.

Dit privacystatement heeft betrekking op Coops Kunststoffen B.V., hierna aangeduid met “Coops”. 

Coops verzamelt diverse persoonsgegevens voor bijvoorbeeld het uitbrengen van offertes en het afleveren van bestellingen. Voorop staat dat Coops veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Aanvragen offerte

Wanneer u bij ons een offerte aanvraagt, verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam; 
 • adres/postcode/woonplaats;
 • e-mailadres; en
 • telefoonnummer. 
Plaatsen bestelling

Indien u bij ons een bestelling plaatst verwerken wij, naast bovenstaande gegevens ook uw betalings- en factureringsgegevens. 

Contactformulier

Indien u op onze website www.coopsenco.com een contactformulier invult om meer informatie aan te vragen of met ons een afspraak te maken, vragen wij om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.  

Sollicitatieprocedure

Indien u solliciteert bij Coops kunnen onder andere uw voornaam, achternaam, adres/postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae (cv), werkervaring en/of pasfoto worden verwerkt. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft, kan Coops uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures. 

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen in dat geval de volgende gegevens verwerken: 

 • voor- en achternaam; 
 • adres/postcode/woonplaats;
 • e-mailadres; 
 • telefoonnummer; en 
 • betalings- en factureringsgegevens. 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van overeenkomst;
 • Om met u te communiceren; 
 • Het beheer van onze interne administratie;
 • Het afhandelen van betalingen; 
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en flyers/magazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht. 

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Indien u met Coops een overeenkomst sluit, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering deze overeenkomst. 

Ook kan het zijn dat Coops een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid, het tegengaan van diefstal of een direct marketing belang. Denk bij die laatste situatie bijvoorbeeld aan het toesturen van informatie over acties en aanbiedingen. Coops zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Coops anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Coops zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt Coops persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht. 

In alle andere gevallen vraagt Coops expliciet toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken. 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Coops de gegevens verzamelt of verwerkt, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen, die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Coops;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Met derde partijen die namens en in opdracht van Coops uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partijen eveneens gehouden zijn tot naleving van de privacywetgeving. Door Coops ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Rechten betrokkenen

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@coopsenco.com. Coops zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen. 

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@coopsenco.com. Coops zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Coops de verwerking beëindigen.  

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren; 
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. 

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@coopsenco.com. Coops zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld. 

Beveiliging persoonsgegevens

Coops heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Wijziging privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website www.coopsenco.com. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 16 november 2018. 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen, klachten heeft naar aanleiding van dit privacystatement of over de wijze waarop Coops omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@coopsenco.com.

Contactgegevens

Coops Kunststoffen B.V.
Bijsterhuizen 22-19
6604 LC Wijchen
Telefoon: +024-64 12 45 1
Email: info@coopsenco.com